Βουτζά 12- 20, Βύρωνας
162 31 Αθήνα

Isamex Imports
Κατάστημα Επίπλων στον Βύρωνα

Τηλ: 210 7648 228
Τηλ: 210 7651 640

Σαλόνια Ιταλίας

Μπουφέδες - Τραπεζαρίες - Πολυθρόνες - Καναπέδες - Βιβλιοθήκες

Το σαλόνι αποτελεί τον κεντρικό χώρο ενός σπιτιού που μπορεί να αναδειχθεί ακόμα περισσότερο με τις κατάλληλες κινήσεις, τα είδη μας (μπουφέδες, τραπεζάκια, τραπεζαρίες, καρέκλες, πολυθρόνες, καναπέδες, βιβλιοθήκες κ.λ.π.) σίγουρα θα βοηθήσουν την όποια επιλογή σας.

Για να μεγεθύνετε τη φωτογραφία “κάντε κλικ” στην αντίστοιχη εικόνα. Τα ονόματα που υπάρχουν κάτω από τις φωτογραφίες αναφέρονται στις κατασκευάστριες εταιρίες του κάθε είδους.

Scappini 356 (ΚΑΒΑ ΜΠΑΡ)

Scappini 355 ( ΠΑΓΚΟΣ ΜΠΑΡ )

Scappini 489 ( ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ )

Scappini 484 (ΜΠΟΥΦΕΣ 4ΠΟΡΤΟΣ) Scappini 384-RE (ΤΡΑΠΕΖΙ ΟΒΑΛ ΡΟΕΚΤΑΣΗ) Scappini 384-R (ΤΡΑΠΕΖΙ ΟΒΑΛ)

Guerra 1231 (ΤΡΑΠΕΖΙ ΠΑΙΓΝΙΩΝ)

-

ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ SEVEN 0252A ΥΦΑΣΜΑ & ΔΕΡΜΑ

-

Seven 205-S ΚΑΡΕΚΛΑ ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ SEVEN/217A CAT.A .

-

Guerra 1153 ΚΟΜΟΔΙΝΟ

Guerra 1152/1 ΚΟΜΟΔΙΝΟ Guerra 1152 ΤΡΑΠΕΖΙ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ Guerra 1152/4 ΚΟΝΣΟΛΑ

Guerra 840-S ΚΑΡΕΚΛΑ

Guerra 1235 ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΑΣΚΟΛΑΚΙ

Scappini 300 ΚΑΡΕΚΛΑ

Scappini 488 ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ Scappini ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΕΡΑ Scappini 493 ΒΙΤΡΙΝΑ Scappini 495 ΜΠΟΥΦΕΣ 3Π Scappini 496 ΕΠΙΠΛΟ HI-Fi - TV Scappini 500R ΤΡΑΠΕΖΙ

Seven 129-S ΚΑΡΕΚΛΑ

Seven 129-A ΚΑΡΕΚΛΑ Seven 129-D ΚΑΝΑΠΕΣ 2ΘΕΣΙΟΣ

Seven 0369-Q ΑΝΑΚΛΙΝΤΡΟ

Seven 0310-Q ΑΝΑΚΛΙΝΤΡΟ Seven 0132-Q ΑΝΑΚΛΙΝΤΡΟ Seven 0132-Q ΑΝΑΚΛΙΝΤΡΟ

Scappini 378-ER ΤΡΑΠΕΖΙ - ΚΑΡΕΚΛΑ

-

Scappini SE-227 ΤΡΑΠΕΖΙ - ΚΑΡΕΚΛΑ

-

ΚΟΜΟ FERRO-705-E

-

Μπουφές SCAPPINI/544-3 & Γωνία SCAPPINI/545

-

De Angeli Καναπές Chester

-

Seven/217 ΜΠΕΡΖΕΡΑ

-

FER/529 ΚΟΝΣΟΛΑ

-

ΕΠΙΠΛΟ TV FERRO-11

-

ΕΠΙΠΛΟ TV FERRO-4040-S

-

ΕΠΙΠΛΟ TV FERRO-4040-SG

-

ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ FERRO-4001-Q

-

ΕΠΙΠΛΟ TV. A-20 001

-

ΣΕΚΡΕΤΕΡ TAROCCO 1667

-

ΕΠΙΠΛΟ ΓΩΝΙΑ TV - TAROCCO-2601 001

-
ΚΑΡΕΚΛΙΤΣΑ ΟΒΑΛ 391

ΥΦΑΣΜΑ DAMASCO RED33

ΚΑΡΕΚΛΑ 391
40 Χ 40 Χ 97 ΥΨΟΣ

ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ SEVEN 252A ΔΕΡΜΑ Ρ11

-

ΣΚΑΜΠΩ 201

ΟΒΑΛ ΠΛΑΤΗ
43 Χ 47 Χ 63 ΥΨΟΣ
ΥΦΑΣΜΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ
ΣΚΑΜΠΩ ΠΛΑΤΗ 201-ΓΑΛΑΖΙΟ

ΣΚΑΜΠΩ 201

ΟΒΑΛ ΠΛΑΤΗ
43 Χ 47 Χ 63 ΥΨΟΣ
ΥΦΑΣΜΑ ΓΑΛΑΖΙΟ
ΣΚΑΜΠΩ ΠΛΑΤΗ 201 DAMASCO - ΜΠΛΕ

ΣΚΑΜΠΩ 201

ΟΒΑΛ ΠΛΑΤΗ
43 Χ 47 Χ 63 ΥΨΟΣ
ΥΦΑΣΜΑ DAMASCO RED 33 & ΜΠΛΕ ΡΙΓΑ

ΣΚΑΜΠΩ 201

ΟΒΑΛ ΠΛΑΤΗ
43 Χ 47 Χ 63 ΥΨΟΣ
ΥΦΑΣΜΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ
ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ 334-ECO PELLE

ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ 334

62 Χ 54 Χ 92 ΥΨΟΣ
ECOPELLE CAPITONE
ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ 334 MONTALCINO DAMASCO ORO GRIGIO

ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ 334

62 Χ 54 Χ 92 ΥΨΟΣ
ΥΦΑΣΜΑ ARCHETTO MONTALCINO DAMASCO ORO GRIGIO
ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ 334 ΣΟΜΩΝ ΡΙΓΑ

ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ 334

62 Χ 54 Χ 92 ΥΨΟΣ
ΥΦΑΣΜΑ ΣΟΜΩΝ ΡΙΓΑ
ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ 334 ΚΟΚΚΙΝΗ ΡΙΓΑ

ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ 334

62 Χ 54 Χ 92 ΥΨΟΣ
ΥΦΑΣΜΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΡΙΓΑ
ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ 334-DAMINA 001

ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ 334

62 Χ 54 Χ 92 ΥΨΟΣ
ΥΦΑΣΜΑ DAMINA
ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ 338-3Α ΠΛΑΤΗ ΨΗΛΗ MONTALCINO ORO GRIGIO DAMASCO

ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΨΗΛΗ 338-3Α

65 Χ 50 Χ 110 ΥΨΟΣ
ΥΦΑΣΜΑ ARCHETTO MONTALCINO DAMASCO ORO GRIGIO
ΚΑΡΕΚΛΑ GREZZO-369-DAMASCO RED 33

ΚΑΡΕΚΛΑ 369

48 Χ 46 Χ 98 ΥΨΟΣ
ΥΦΑΣΜΑ DAMASCO RED33
ΣΚΑΜΠΩ 400 DAMASCO RED 1

ΣΚΑΜΠΩ 400

48 Χ 38 Χ 43
ΥΨΟΣ ΥΦΑΣΜΑ DAMASCO RED33
ΣΚΑΜΠΩ 400-ECO PELLE

ΣΚΑΜΠΩ 400

48 Χ 38 Χ 43 ΥΨΟΣ
ECOPELLE
ΣΚΑΜΠΩ 403 ΣΟΜΩΝ ΡΙΓΑ

ΣΚΑΜΠΩ ΧΑΜΗΛΟ 403

40 Χ 30 Χ 27 ΥΨΟΣ
ΥΦΑΣΜΑ ΣΟΜΩΝ ΡΙΓΑ
ΣΚΑΜΠΩ 403 DAMASCO RED 001

ΣΚΑΜΠΩ ΧΑΜΗΛΟ 403

0 Χ 30 Χ 27 ΥΨΟΣ
ΥΦΑΣΜΑ DAMASCO RED33
ΣΚΑΜΠΩ 403 ΚΟΚΚΙΝΗ ΡΙΓΑ

ΣΚΑΜΠΩ ΧΑΜΗΛΟ 403

40 Χ 30 Χ 27 ΥΨΟΣ
ΥΦΑΣΜΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΡΙΓΑ

Ιταλικά Έπιπλα Ποιότητος

Italian dining tables are renowned worldwide for their exquisite craftsmanship, timeless elegance, and a fusion of form and function that epitomizes Italian design. At Isamex, located in the picturesque town of Byronas in Athens, we take immense pride in offering a curated selection of Italian dining tables that seamlessly blend tradition and innovation, making them a centerpiece in any home.

Crafted by skilled artisans in the heart of Italy, our dining tables showcase the quintessential Italian commitment to quality and attention to detail. Each piece is a testament to the rich heritage of Italian furniture design, where centuries of craftsmanship have been refined and perfected. Whether you prefer the classic charm of traditional styles or the sleek, contemporary lines of modern design, Isamex has a diverse range of Italian dining tables to suit every taste and interior.

Our collection includes an array of materials, from luxurious marble and richly grained wood to high-quality glass and polished metal. The choice of materials allows our customers to find the perfect Italian dining table that not only complements their existing decor but also serves as a statement of sophistication and refinement. Whether you envision cozy family gatherings or lavish dinner parties, our Italian dining tables provide the ideal setting for memorable moments and culinary experiences.

Isamex is not just a furniture store; it’s a destination for those who appreciate the artistry and heritage behind Italian furniture. Explore our Italian dining tables to discover the perfect balance of beauty, functionality, and craftsmanship that will elevate your dining space to new heights of elegance and style. Visit our showroom in Byronas today and let our knowledgeable team assist you in finding the Italian dining table that resonates with your unique taste and lifestyle.

Italian sofas are synonymous with unparalleled comfort, exquisite design, and a commitment to excellence that has made them a global benchmark in the world of furniture. At Isamex, nestled in the charming town of Byronas in Athens, we are dedicated to bringing the allure of Italian craftsmanship into your home through our carefully curated collection of Italian sofas.

Crafted by the most skilled artisans in Italy, our Italian sofas are a testament to the artistry and innovation that define Italian furniture. From classic designs that exude timeless sophistication to contemporary creations that push the boundaries of style and functionality, our selection caters to a diverse range of tastes and preferences. Each Italian sofa we offer carries the hallmarks of meticulous attention to detail, precision, and a commitment to using the finest materials available.

One of the distinguishing features of Italian sofas is their remarkable versatility. Whether you seek a cozy, plush seating arrangement for intimate gatherings or a spacious, modular sofa to accommodate large gatherings, Isamex has an Italian sofa to suit your lifestyle. Our sofas are upholstered in a spectrum of luxurious fabrics and supple leathers, providing an array of options to match your interior decor while ensuring a soft and inviting touch.

Discover the epitome of comfort and style with our Italian sofas, where form and function coalesce seamlessly. Isamex invites you to explore our showroom in Byronas and experience the essence of Italian design firsthand. Let our dedicated team assist you in finding the perfect Italian sofa that not only enhances your living space but also elevates your daily relaxation to an artful experience. Your journey to unparalleled comfort and sophistication begins here, at Isamex.

Italian bookcases are a celebration of both functionality and aesthetics, embodying the timeless charm and craftsmanship that Italian furniture is renowned for. At Isamex, located in the picturesque town of Byronas in Athens, we take immense pride in offering a thoughtfully curated collection of Italian bookcases that blend seamlessly into your living spaces, providing not only practical storage but also an artful focal point.

Crafted by skilled artisans in Italy, our Italian bookcases reflect a harmonious fusion of tradition and innovation. Each piece is a testament to centuries of woodworking expertise, refined to perfection. Whether you seek a classic, ornate design that exudes Old World charm or a sleek, minimalist creation that embodies contemporary elegance, Isamex offers an array of Italian bookcases to cater to diverse tastes.

The versatility of Italian bookcases is a standout feature, offering a range of sizes, shapes, and configurations to fit any room and accommodate your unique storage needs. Whether you wish to showcase a cherished collection of books, display cherished mementos, or organize your space with elegant simplicity, our Italian bookcases are designed to adapt to your requirements. They are constructed using premium materials, such as fine wood, glass, and metal, ensuring both durability and aesthetic appeal.

Isamex invites you to explore the world of Italian bookcases, where form meets function with a touch of artistic flair. Visit our showroom in Byronas today, and allow our knowledgeable team to guide you in selecting the perfect Italian bookcase that not only maximizes your storage but also elevates your living spaces to new levels of sophistication and style. Discover the allure of Italian craftsmanship, where every bookcase tells a story of tradition, innovation, and timeless beauty.

Italian armchairs are the embodiment of luxury, comfort, and exquisite craftsmanship that Italy is renowned for in the world of furniture design. At Isamex, located in the charming town of Byronas in Athens, we are delighted to offer a carefully curated collection of Italian armchairs that redefine the art of relaxation and style.

Crafted by skilled artisans in the heart of Italy, our Italian armchairs are a testament to the country’s rich tradition of furniture craftsmanship. These pieces are the perfect fusion of classic elegance and contemporary innovation. Whether you appreciate the timeless charm of traditional designs or the sleek, modern lines that define Italian design today, Isamex has an array of Italian armchairs to cater to your unique preferences.

One of the defining characteristics of Italian armchairs is their commitment to both form and function. Each armchair is a masterpiece, designed not only for its aesthetics but also for its exceptional comfort. These pieces are meticulously upholstered with the finest fabrics and leathers, offering a sumptuous seating experience that’s a joy to sink into.

Italian armchairs from Isamex are more than just pieces of furniture; they are statements of refined taste and luxury. Whether you seek a cozy reading nook, a statement piece for your living room, or a complement to your existing decor, our Italian armchairs are designed to enhance your living spaces. Visit our showroom in Byronas today to explore the world of Italian craftsmanship, where every armchair is an invitation to relaxation, elegance, and unparalleled comfort. Let our knowledgeable team assist you in selecting the perfect Italian armchair that will elevate your living spaces to new heights of sophistication.

Italian stools and footstools are the epitome of elegance, versatility, and exquisite craftsmanship that Italy is celebrated for in the realm of furniture design. At Isamex, nestled in the enchanting town of Byronas in Athens, we are delighted to offer a curated collection of Italian stools and footstools that seamlessly blend functionality and aesthetic appeal.

Crafted by skilled artisans in the heart of Italy, our Italian stools and footstools bear witness to the country’s rich heritage in furniture craftsmanship. These pieces represent the perfect marriage of timeless design and contemporary innovation. Whether you gravitate toward classic styles that exude Old World charm or prefer the sleek, modern lines synonymous with Italian design today, Isamex has a diverse selection to cater to your distinct tastes.

What sets Italian stools and footstools apart is their remarkable adaptability. These pieces serve as versatile additions to any room in your home. Whether you’re seeking additional seating options, a stylish accent piece, or a convenient footrest to enhance your relaxation, our Italian stools and footstools offer a myriad of possibilities. Crafted from the finest materials, such as luxurious fabrics, premium leathers, and high-quality woods, these pieces exude both durability and timeless beauty.

Isamex invites you to explore the world of Italian stools and footstools, where form and function converge seamlessly. Visit our showroom in Byronas today and let our knowledgeable team guide you in selecting the perfect Italian stool or footstool to complement your decor and enhance your living spaces. Discover the allure of Italian craftsmanship, where every stool and footstool embodies a story of tradition, innovation, and timeless sophistication.